wz
 ŠVP | Mateřská škola Katovice

ŠVP

INTEGROVANÝ BLOK:    KDO VŠECHNO PŘIŠEL DO ŠKOLY

        

PODTÉMATA:                     ŠKOLA NÁS VOLÁ

                                               MÁM KAMARÁDY?

                                               TADY JSEM DOMA

 

VZDĚLÁVACÍ

CÍLE:

 

oblast psychologická

 

oblast psychologická

 

oblast biologická

 

oblast biologická

 

oblast biologická

 

oblast interpersonální

 

oblast interpersonální

 

oblast sociálně kulturní

 

 

oblast environmentální

 

 

 

 

 • vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do MŠ
 • rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev
 • osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředí
 • přivítat všechny děti a připravit jim radostný vstup (maňásek, scénka apod.)
 • pomoc novým dětem a jejich rodičům orientovat se v prostředí MŠ
 • vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem

 

 • posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské skupině, v rodině
 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobovat se, spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě, škole
 • vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije

 

OČEKÁVANÉ

VÝSTUPY:

 

 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti a schopnosti
 • uplatňovat své individuální potřeby, pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
 • přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem v MŠ
 • zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické návyky
 • přirozeně navazovat dětská přátelství
 • navazovat kontakty s dospělými, kterým je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

 

KLÍČOVÉ

KOMPETENCE:

 

k učení

 

 

 

k řešení problémů

 

komunikativní

 

sociální a personální

 

 

činnostní a občanská

 

 

 

 

 • pozoruje, zkoumá, objevuje
 • klade otázky, hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje
 • vyjádřit samostatně myšlenky a pocity
 • všímá si dění a problémů v bezprostředním okolí
 • hledá správné odpovědi na problémové situace
 • zná jména svých kamarádů, názvy jednotlivých tříd
 • učí se základům společenského chování, oslovování dospělých
 • zná pravidla soužití ve třídě
 • poznává, co je bezpečné, a kde mu hrozí nebezpečí

 

 

INTEGROVANÝ BLOK:    SKLÍZÍME PLODY PODZIMU

 

PODTÉMATA:                     NA POLI

                                               NA ZAHRADĚ

                                               V LESE

 

VZDĚLÁVACÍ

CÍLE:

 

oblast psychologická

 

 

oblast psychologická

 

 

oblast psychologická

 

oblast biologická

 

oblast interpersonální

 

oblast sociálně kulturní

 

 

oblast environmentální

 

 

 

 

 

 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti, využívat k tomu vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu
 • zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému
 • rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii

 

 • osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody

 

 • podporovat dětská přátelství

 

 • kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody
 • osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejích proměnách

 

OČEKÁVANÉ

VÝSTUPY:

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (chutě, vůně…)
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynů
 • naučit se zpaměti krátké texty
 • popsat situaci (skutečnou, podle obrázků)
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma
 • poznat některá písmena a číslice
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • oprostit se od nepřiměřených projevů sobectví vůči jinému dítěti, dělit se o hračky, rozdělit si úkol s jiným dítětem
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

 

KLÍČOVÉ

KOMPETENCE:

 

k učení

 

k řešení problémů

 

komunikativní

 

sociální a personální

 

činnostní a občanská

 

 

 

 

 • všímá si souvislostí, experimentuje
 • má elementární poznatky o světě přírody
 • hledá různé možnosti a varianty k řešení problémů
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční
 • samostatně vyjadřuje své myšlenky
 • domlouvá se gesty i slovy
 • při setkání s neznámými lidmi se chová obezřetně
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích
 • své činnosti a hry se učí plánovat
 • chápe, že činorodost a pracovitost jsou přínosem

 

 

 

INTEGROVANÝ BLOK:    KDYŽ PADÁ LISTÍ

 

PODTÉMATA:                     CO UMÍ VÍTR A DÉŠŤ

                                               MOJE TĚLO A ZDRAVÍ

                                               KDYŽ KAMARÁD STŮNĚ

 

VZDĚLÁVACÍ

CÍLE:

 

oblast psychologická

 

oblast psychologická

 

oblast psychologická

 

oblast biologická

 

oblast biologická

 

oblast interpersonální

 

oblast sociálně kulturní

 

oblast environmentální

 

 

 

 

 

 • rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální a kultivovaný projev
 • posilovat přirozené poznávací city (radost, zvídavost, zájem)
 • rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • vytvářet zdravé životní návyky a postoje

 

 • posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému - v dětské herní skupině
 • vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
 • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí

 

OČEKÁVANÉ

VÝSTUPY:

 • mít povědomí o přírodě, její rozmanitosti a změnách
 • pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem
 • být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vychází mu vstříc
 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik
 • všímat si změn a dění ve svém okolí
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se ohleduplně k slabšímu dítěti, mít ohled na druhého)
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví člověka i prostředí podporovat, a které je mohou poškozovat, pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

 

KLÍČOVÉ

KOMPETENCE:

 

k učení

 

k řešení problémů

 

komunikativní

 

 

 

 

sociální a personální

 

činnostní a občanská

 

 

 

 • aktivně si všímá, co se kolem něho děje a získané zkušenosti uplatňuje v dalším učení
 • samostatně řeší problém, na který stačí (náročnější s oporou a pomocí dospělého)
 • samostatně vyjadřuje myšlenky, mluví ve větách, rozumí slyšenému, slovně reaguje - otázkou, odpovědí…
 • využívá informativních a komunikativních prostředků (knížky, počítač…)
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá

 

 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem něj děje
 • má smysl pro povinnost

 

 

 

INTEGROVANÝ BLOK:    TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA

 

PODTÉMATA:                     U NÁS DOMA S MIKULÁŠEM

                                               JDEME Z POHÁDKY DO POHÁDKY

 

VZDĚLÁVACÍ

CÍLE:

 

oblast psychologická

 

oblast biologická

 

oblast interpersonální

 

oblast interpersonální

 

oblast sociálně kulturní

 

oblast sociálně kulturní

 

oblast environmentální

 

 

 

 

 

 • rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině a ke svému okolí
 • rozvíjet užívání všech smyslů

 

 • podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • vytvářet prosociální postoje k druhému (v rodině, ve školce)
 • rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické (vánoční tradice)
 • rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární (pohádky, příběhy, verše, dramatizace)
 • osvojovat se dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností, spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

 

OČEKÁVANÉ

VÝSTUPY:

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, užívat různé náčiní, pohybovat se na sněhu)
 • naučit se zpaměti krátké texty, vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
 • mít povědomí o širším společenském, přírodním a kulturním prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
 • vnímat umělecké a kulturní projevy, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit je (říci, co se mu líbí či nelíbí, co ho baví či nebaví a proč)

 

KLÍČOVÉ

KOMPETENCE:

 

k učení

 

k řešení problémů

 

komunikativní

 

 

 

sociální a personální

 

činnostní a občanská

 

 

 

 

 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě
 • chce porozumět věcem, jevům, které vidí kolem sebe
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí

 

 • sděluje své prožitky, pocity a nálady různými prostředky
 • vede smysluplný dialog

 

 • projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým

 

 • má představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami

 

 

 

INTEGROVANÝ BLOK:    PANÍ ZIMA JEDE

 

PODTÉMATA:                     ZIMNÍ HRY A SPORTY

                                               PŮJDU K ZÁPISU

                                               MASOPUST

 

VZDĚLÁVACÍ

CÍLE:

 

oblast psychologická

 

oblast psychologická

 

oblast psychologická

 

 

oblast biologická

 

 

oblast biologická

 

oblast interpersonální

 

oblast sociálně kulturní

 

oblast environmentální

 

 

 

 

 

 • osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka
 • vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení
 • rozvíjet pozitivní city dítěte ke vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebedůvěry např. před zápisem do školy)
 • rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu
 • přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu

 

 • chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými
 • rozvíjet základní kulturně společenské postoje

 

 • vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám

 

OČEKÁVANÉ

VÝSTUPY:

 

 • koordinovat pohyby a polohy těla, sladit pohyb s rytmem
 • mít povědomí o významu péče o zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • sledovat očima zleva doprava
 • poznat napsané své jméno
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • vyvinout volní úsilí a soustředit se na činnost a její dokončení
 • pomáhat pečovat o živé tvory ve volné přírodě (krmení divokých kachen, labutí, péče o ptáčky)
 • uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, požádat o pomoc apod.)
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislost a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, řadit a třídit soubory předmětů, orientovat se v počtu do 6, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, určovat pojmy více - méně - stejně,  první - poslední apod.)

KLÍČOVÉ

KOMPETENCE:

 

k učení

 

k řešení problémů

 

komunikativní

 

 

sociální a personální

 

činnostní a občanská

 

 

 

 

 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, postupuje podle pokynů, snaží se dokončit, co započalo
 • při řešení myšlenkových a praktických problémů užívá logický postup
 • zajímá se o dovednosti předcházející čtení a psaní
 • samostatně se rozhoduje, umí vyjádřit svůj názor, vyjádří jej
 • dbá o zdraví své i druhých, chová se odpovědně

 

 • chápe, že může sám rozhodovat o tom, co udělá, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

 

 

 

INTEGROVANÝ BLOK:    OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

 

PODTÉMATA:                     HÁDEJ, ČÍM JSEM

CO DĚLÁME CELÝ DEN A CELÝ ROK

ČÍM CESTUJEME

ŘEKY A MOŘE

 

VZDĚLÁVACÍ

CÍLE:

 

oblast psychologická

 

oblast psychologická

 

oblast biologická

 

oblast sociálně kulturní

 

oblast environmentální

 

 

oblast environmentální

 

 

 

 

 • upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti

 

 • vytvářet základy pro práci s informacemi

 

 • rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost

 

 • vytvářet povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách
 • pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat je, ale i naopak poškozovat a ničit
 • osvojit si povědomí o sounáležitostech s ostatním světem

 

OČEKÁVANÉ

VÝSTUPY:

 

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí (v okolí řeky)
 • rozlišovat některé obrazné symboly (dopravní značky) a porozumět jejich významu
 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přesto, že každý je jiný (jinak se chová, jinak vypadá, něco jiného umí či neumí apod.)
 • chovat se slušně a zdvořile k dospělým i k dětem, vážit si jejich práce a úsilí
 • orientovat se bezpečně v okolním prostředí - v okolí domova, školy a v obci
 • formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat, chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, pod, nad…), částečně se orientovat v čase
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhájit svůj názor, přijmout jiný názor), řešit konflikty dohodou

KLÍČOVÉ

KOMPETENCE:

 

k učení

 

k řešení problémů

 

komunikativní

 

 

 

sociální a personální

 

činnostní a občanská

 

 

 

 

 • odhaduje své síly, učí se zhodnotit své pokroky i ocenit výkon druhých
 • rozlišuje řešení, která vedou k cíly a která ne

 

 • své prožitky, pocity a nálady vyjadřuje řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými aj. prostředky
 • ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky, a že je možno se je učit
 • respektuje druhé, vyjednává, přijímá a uzavírá kompromisy
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení
 • dokáže ocenit a váží si práce druhých

 

 

 

INTEGROVANÝ BLOK:    JAK SE RODÍ JARO

 

PODTÉMATA:                     JARO V TRÁVĚ

KDYŽ JARO ŤUKÁ

JARO NA ZAHRADĚ

SVÁTKY JARA

 

VZDĚLÁVACÍ

CÍLE:

 

oblast psychologická

 

oblast psychologická

 

oblast psychologická

 

oblast biologická

 

oblast biologická

 

oblast interpersonální

 

oblast sociálně kulturní

 

oblast environmentální

 

 

 

 

 • rozvíjet kultivovaný přednes

 

 • posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem o zvídavost dítěte
 • získávat schopnost řídit své chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci
 • rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesné funkce
 • rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 

 • rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému

 

 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou

 

OČEKÁVANÉ

VÝSTUPY:

 

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmate apod.)
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • utvořit jednoduchý rým
 • být citlivé ke vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • výtvarně zachycovat skutečnosti ze svého okolí - příroda
 • sladit pohyb se zpěvem (příprava na besídku)
 • vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (ohrožující, nebezpečné, neznámé), odmítnout se podílet na nedovolených činnostech
 • přemýšlet a to, o čem přemýšlí, také vyjádřit
 • osvojit si elementární poznatky o vývoji, životě a činnostech člověka, o soužití, zvycích, o přírodě a přírodních jevech, se kterými se dítě setkává doma i v jeho okolí

 

KLÍČOVÉ

KOMPETENCE:

 

k učení

 

k řešení problémů

 

komunikativní

 

sociální a personální

 

činnostní a občanská

 

 

 

 • klade otázky a hledá na ně odpovědi
 • učí se s chutí, pokud dostává uznání a ocenění
 • předchází konfliktům
 • zpřesňuje si početní představy
 • své prožitky vyjadřuje různými prostředky
 • samostatně vyjadřuje své otázky i odpovědi
 • chápe, že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou
 • přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • dokáže rozpoznat vlastní silné i slabé stránky

 

 

 

INTEGROVANÝ BLOK:    MOJE ZVÍŘÁTKO - KDE MÁ DOMOV?

 

PODTÉMATA:                     POZNÁVÁME DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA A JEJICH MLÁĎATA

KDO ŽIJE U POTOKŮ, ŘEK A RYBNÍKŮ

KTERÁ ZVÍŘÁTKA ŽIJÍ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ

 

VZDĚLÁVACÍ

CÍLE:

 

oblast psychologická

 

oblast psychologická

 

oblast biologická

 

oblast biologická

 

oblast interpersonální

 

oblast interpersonální

 

oblast sociálně kulturní

 

 

 

oblast environmentální

 

oblast environmentální

 

 

 

 

 • rozvíjet mluvený projev dítěte

 

 • cvičit paměť, pozornost, představivost, fantazii

 

 • rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti

 

 • osvojovat si věku přiměřeně manipulační dovednosti

 

 • upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem
 • učit se chránit bezpečí své i druhých

 

 • pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a přijmout základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty

 

 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách
 • kladení otázek a hledání odpovědi na problémy

 

OČEKÁVANÉ

VÝSTUPY:

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, dospělými, ale také zvířaty
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat práce na zahradě apod.)
 • bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování a ponižování
 • uvědomovat si, co je bezpečné (manipulace s některými předměty, kontakt se zvířaty, přírodní a povětrnostní jevy a další situace, s nimiž se dítě může setkat)

KLÍČOVÉ

KOMPETENCE:

 

k učení

 

k řešení problémů

 

 

komunikativní

 

 

sociální a personální

 

 

činnostní a občanská

 

 

 

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí
 • při řešení myšlenkových problémů užívá logických i praktických postupů
 • ovládá řeč, vede smysluplný dialog
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky
 • při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje
 • je schopné respektovat druhé, přijímat kompromisy
 • chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí

 

 

INTEGROVANÝ BLOK:    KDYŽ VŠECHNO KVETE

 

PODTÉMATA:                     MÁME SE RÁDI S MÁMOU A TÁTOU

NAŠE MAMINKA MÁ SVÁTEK

JAK JE BAREVNÁ KVETOUCÍ PŘÍRODA

 

VZDĚLÁVACÍ

CÍLE:

 

oblast psychologická

 

oblast psychologická

 

oblast biologická

 

oblast interpersonální

 

oblast sociálně kulturní

 

oblast environmentální

 

 

 

 

 

 • rozvíjet jazykové dovednosti - výslovnost, přednes, recitace
 • rozvíjet a kultivovat paměť, hudební a taneční aktivity

 

 • osvojovat si poznatky o pohybových činnostech

 

 • vytvářet citové vztahy k rodině

 

 • budovat estetický vztah k životu, připravit společné oslavy pro maminku
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností

 

OČEKÁVANÉ

VÝSTUPY:

 • správně vyslovovat, ovládat tempo a intonaci řeči
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (hlásku, soucítění, radost, strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v rodinném a cizím prostředí
 • osvojit si elementární poznatky o sobě, o rodině, o vývoji, životě a činnostech člověka
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • chápat slovní vtip a humor
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, pohybových, dramatických)
 • zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací)
 • zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

KLÍČOVÉ

KOMPETENCE:

 

k učení

 

 

k řešení problémů

 

komunikativní

 

sociální a personální

 

činnostní a občanská

 

 

 

 

 • aktivně si všímá, co se kolem něho děje
 • má elementární poznatky o rozmanitostech a proměnách přírody
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti
 • postupuje cestou pokusu a omylu
 • aktivně používá svou slovní zásobu
 • ovládá dovednosti předcházející čtení
 • uplatňuje základní společenské návyky
 • umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • uvědomuje si, že svým chováním může ovlivnit prostředí, v jakém žije
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky

 

 

 

INTEGROVANÝ BLOK:    CO UŽ UMÍM

 

PODTÉMATA:                              JAK OSLAVUJEME SVÁTEK DĚTÍ

KNIHA JE STUDNICE MOUDROSTI

PLANETA ZEMĚ

HURÁ NA PRÁZDNINY

 

VZDĚLÁVACÍ

CÍLE:

 

oblast psychologická

 

oblast psychologická

 

oblast psychologická

 

oblast biologická

 

oblast interpersonální

 

oblast sociálně kulturní

 

oblast environmentální

 

 

 

 

 • rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka

 

 • vytvářet základy pro práci s informacemi - knihy a obrazový materiál
 • osvojit si relativní citovou samostatnost

 

 • osvojit si dovednosti k podpoře zdraví

 

 • ochraňovat osobní soukromí a své bezpečí

 

 • vytvářet základní kulturní a společenské postoje

 

 • rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí

 

OČEKÁVANÉ

VÝSTUPY:

 

 • rozlišovat a znát některá písmena a číslice
 • poznat napsané své jméno
 • projevovat zájem o knížky
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, vymýšlet nápady
 • osvojit si elementární poznatky o místě, kde žiji, o své zemi a její kultuře, o jiných zemích a kulturách, o vesmíru apod.

 

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÉ

KOMPETENCE:

 

k učení

 

 

 

k řešení problémů

 

 

 

komunikativní

 

 

sociální a personální

 

 

činnostní a občanská

 

 

 

 

 • orientuje se v řádu dění a prostředí, ve kterém žije
 • experimentuje a užívá jednoduchých pojmů, znaků, symbolů
 • oceňuje výkony druhých
 • řeší problémy, na které stačí, náročnější problémy řeší s pomocí dospělého
 • nebojí se chybovat, pokud nachází ocenění za úspěch i snahu
 • průběžně rozšiřuje slovní zásobu
 • komunikuje bez zábran a ostychu
 • rozumí významu i funkci některých symbolů
 • dětským způsobem projevuje pomoc slabším
 • chápe, že ubližování a agresivita se nevyplácí
 • dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte
 • má smysl pro povinnost ve hře, v práci i učení
 • váží si práce i úsilí druhých

 

 

....